niedziela, 30 października 2011

Służba innym

"Jezus zaprasza nas do 'swojego jarzma', które On niesie z nami, czyniąc je lekkim i słodkim. Tylko dar miłości uzdalnia nas do miłowania.

Wielkością Boga jest miłowanie, a miłowanie jest służbą, w czynie i w prawdzie.

Nauczycielem wewnętrznym, pozostawionym nam przez Jezusa, jest Duch Święty, który prowadzi nas w pełnej prawdzie. Jest On Duchem Syna, dający nam poznać Go i miłować, jak On miłuje Ojca i braci. Tam, gdzie jest obecny ten Duch, tam jest wolność.

Nasza różnica nie polega na wielkości, tylko na służeniu, jakie sobie wzajemnie świadczymy, każdy zgodnie ze swoim szczególnym darem."

/o. Silvano Fausti/

poniedziałek, 24 października 2011

Psalm 18

"Piękna lekcja tego psalmu: nie zatrzymywać się na stworzeniach, ale zawsze wznosić się od nich ku Stwórcy... - Kochać je, ponieważ 'są dobre'... bo są dziełem Boga... bo kryją w sobie odbicie Jego piękna, coś z Niego... bo są darem, który nam ofiarowała Jego dobroć, Jego serce... ale nie kochać ich dla nich samych, kochać je dla Niego... i nie zatrzymywać się na nich, wznosić się natychmiast od nich ku Niemu - a więc czynić to, co one same czynią: czynić dobrowolnie i z całego serca, z całej duszy to, co każde stworzenie czyni dobrowolnie lub nie, bo to jest jego celem, i czyni to zawsze w ten czy inny sposób: czynić to, o czym mówi nam ten psalm, czynić to, co czynią niebiosa, 'opowiadać chwałę Boga'..."

/Karol de Foucauld/

niedziela, 16 października 2011

Władza

"Wszystko jest Boga. Nie w tym znaczeniu, że On to wszystko zawłaszcza, tylko darowuje wszystkim. Dlatego jest Bogiem.

Jego władzę zna Syn, który względem braci ma tę samą postawę miłości i szacunku, jaką ma Ojciec w stosunku do Niego. Jest to władza łagodności, dar i służba, współżyjąca z ludzką władzą i przemocą, posiadaniem i panowaniem, przezwyciężająca je bez walki, tak jak światło pokonuje ciemności, dar przeciwstawia się łupowi, a miłość egoizmowi.

Oddanie Bogu to, co Boga, oznacza życie wolnością i braterstwem możliwymi tu i teraz."

/o. Silvano Fausti/

niedziela, 9 października 2011

Wybrani

"Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w 'starym stroju', czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. Wszyscy zaproszeni są zobowiązani do 'zmiany szaty', czyli do zmiany życia, stawania się nowymi ludźmi, 'przyobleczenia się w Jezusa Chrystusa'(por. Rz 13, 13n). W przeciwnym wypadku pozostaniemy 'powołani', ale nie 'wybrani'."

/o. Stanisław Biel/

niedziela, 2 października 2011

Miłosierdzie Boga

"Jezus, Syn Człowieczy poniżony i zabity poza murami, jest kamieniem odrzuconym, który stał się kamieniem węgła. Jest Synem, który daje nam dziedzictwo. Krzyż odsłania siłę niszczycielską naszej przemocy i moc Jego miłości.

I to jest zadziwiające dzieło Boga: nasza nędza powoduje Jego miłosierdzie.

Zabijając Syna użyliśmy naszej wolności - najwyższego dobra, które upodabnia nas do Niego - by popełnić niewyobrażalnie największe zło: uśmiercenie Dawcy życia. A On z tego uczynił najwyższe dobro dla wszystkich: dar ze Siebie."

/o. Silvano Fausti/